De terreinen waarop we werken
Met een team van ongeveer 45 orthopedagogen en GZ-psychologen, drie Klinisch psychologen, een basisarts en een kinder- en jeugdpsychiater biedt Molendrift al 29 jaar hulp op de volgende terreinen:

 • gedrags- en opvoedingsproblemen
 • (licht) verstandelijke beperking
 • problemen met betrekking tot het werk
 • leerproblemen
 • omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord.

We doen onderzoek en we verlenen hulp, zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Onze hulp is concreet, gericht op de specifieke situatie
We richten ons in onze aanpak op de vragen van de cliënt (en de verwijzer). In het onderzoek komt aan de orde waardoor het probleem veroorzaakt wordt en op welke manier het probleem verminderd dan wel weggenomen kan worden. De hulp die we bieden, is meestal kortdurend: geen traject van jaren, maar efficiënt en gericht op een snel resultaat. We doen dat in overleg met de cliënt en werken nauw samen met andere professionele hulpverleners. Het gaat ons altijd om het vergroten van het inzicht in eigen handelen en het verbeteren van concrete vaardigheden in de praktijk. We stellen haalbare doelen, waarbij het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de cliënt in het gehele proces centraal staat.

Verzekerde zorg 
Sinds 2004 kan Molendrift cliënten zorg aanbieden binnen de GGZ gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (verzekerde zorg). Niiet alle hulpvragen van cliënten vallen binnen de verzekerde zorg. Hieronder volgt per terrein een korte toelichting:

 • Gedrags- en opvoedingsproblemen: hieronder vallen alle problemen voortkomend uit of samenhangend met (verdenking van) psychiatrische problematiek, zoals ADHD, PDD-NOS en andere stoornissen binnen het autistisch spectrum, ODD, Conduct Disorder, Gilles de la Tourette, angststoornissen en ernstige problemen in de relatie tussen ouders en kinderen. Hulpverlening op dit gebied valt binnen de verzekerde zorg en wordt daarom vergoed, ook voor volwassenen.
 • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking: volwassenen en kinderen met een licht verstandelijke beperking met gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek kunnen ook hulp krijgen van Molendrift. Ouders en professioneel betrokken opvoeders kunnen ook bij Molendrift terecht, als zij concrete vragen hebben over de ontwikkeling van hun kinderen. Vragen kunnen gaan over gedrag, sociale omgang, seksualiteit, angst en agressie. Hulpverlening op dit gebied valt binnen de verzekerde zorg en wordt daarom vergoed.
 • Problemen in relatie met werk: als iemand problemen heeft op het werk, kan dit verschillende oorzaken hebben. Afhankelijk van de oorzaak wordt de hulp wel of niet vergoed. Problemen voortkomend uit (een vermoeden van) psychiatrische problematiek vallen wel binnen de verzekerde zorg. Problemen die voortkomen uit leermoeilijkheden worden niet vergoed. In het eerste geval kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een werknemer met PDD-NOS. Als gevolg van de stoornis kan hij moeilijk tussen verschillende taken schakelen, wat hem belemmert in zijn (sociaal) functioneren. In het tweede geval kan iemand vanwege spellingproblemen niet de gewenste schriftelijke rapportages leveren, waardoor hij niet zelfstandig kan functioneren.

Leerproblemen, particuliere zorg
Onder leerproblemen vallen bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en problemen op het gebied van plannen. Het gaat om problemen die enkel en alleen met het leren op school of tijdens de studie te maken hebben. De behandeling van deze problemen valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt daarom niet vergoed. Het gaat hier om particuliere hulpverlening, hetgeen inhoudt dat de kosten door de cliënt zelf betaald moeten worden. De dyslexievergoeding vormt hierop een uitzondeing.

Dyslexievergoedingsregeling
Diagnostiek en behandeling wordt uit deze regeling vergoed voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, met een ernstige vorm van dyslexie.

Hoe kan worden doorverwezen?
Om een traject binnen de verzekerde zorg (1e lijn of 2e lijn) te laten vallen, hebben we het volgende nodig: 

 • een verwijsbrief van de betreffende huisarts of psychiater of
 • een verwijzing door de gemeente volstaat ingeval van jongeren tot 18 jaar.

Voor de 2e lijns zorg dient de reden van aanmelding samen te hangen met psychiatrische problematiek of ernstige problemen in de omgang tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling. Ook een vermoeden van psychiatrische problematiek is een reden voor verwijzing.

Voor de 1e lijns zorg dient de reden van aanmelding samen te hangen met licht psychologische problemen.
Wanneer de reden van aanmelding een leerprobleem betreft, is er sprake van een particulier traject. Er is dan geen verwijzing nodig. De betreffende cliënt kan zich in dit geval zelf aanmelden.
Voor een aanmelding binnen de dyslexievergoedingsregeling is eveneens geen verwijsbrief nodig.

Vragen?
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders?

 

 • Belteam: bij twijfel of Molendrift past bij de hulpvraag kunt u met ons bellen (050-3185142). U wordt dan doorgeschakeld met, of teruggebeld door, een behandelaar. U kunt ook bellen met uw vragen over de keuze tussen Basis GGZ, Specialistische GGZ of particuliere hulpverlening en bij twijfel over het juiste 'gemeentelijke product'. Voor het belteam brengen wij geen kosten in rekening.
 • Consultatieve GGz: bent u een van de 85 huisartsen die de 'Raamovereenkomst Consultatieve GGz' met de Groninger Huisartsen Cooperatie  (GHC) tekende dan kunt u via dit nummer (050 3185142) een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist consulteren. De afrekening daarvan verloopt via de GHC.
 • Al onze hulpverleners zijn academisch+ opgeleid.
 • Wij hanteren een praktische aanpak waarbij elk uniek probleem op een unieke manier wordt aangepakt.
 • Wij labelen niet als dat niet nodig is. Een diagnose staat altijd in dienst van de behandeling. Waar mogelijk zien wij diagnostiek niet als eerste fase, maar starten wij direct met de hulp.
 • Wij doen wat nodig is en zijn zeer doelgericht. Hierdoor werken wij efficiënt. Onze 65 behandelaren helpen jaarlijks zo’n 2.500 cliënten.
 • Cliënten hebben bij Molendrift met één behandelaar te maken gedurende het hele traject (intake, diagnostiek, behandeling).
 • Zodra de cliënt aan de beurt is, zijn er geen wachttijden tussen de verschillende stadia in het hulpverleningstraject. Bij een eventuele terugval na beëindiging is er ook geen wachttijd en wordt dezelfde behandelaar weer ingezet.
 • In overleg met de cliënt betrekken wij altijd het systeem, zoals de ouder(s), leraar of werkgever, in de hulpverlening.
 • Wij zijn specialisten op het gebied van zware of complexe gezinsproblematiek en hebben veel ervaring in het vereenvoudigen van zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Molendrift heeft hiervoor Samen1Plan ontwikkeld, dat inmiddels landelijk wordt gebruikt.
 • Meer dan 95% van onze cliënten zal ons bij anderen aanraden, als diegene hulp nodig heeft. Dit staat voor een zeer hoge cliënttevredenheid.
 • Wij hebben uitstekende contacten met vrijwel alle hulpverleningsinstellingen en scholen in Noord Nederland.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail