Cliënttevredenheid

Molendrift ziet haar cliënten als eerste en belangrijkste partner. Ieder behandelcontact moet ‘raak’ zijn en als zinvol worden ervaren. Een behandeling bij Molendrift kent geen vooraf vastgesteld tijdpad, maar stopt zodra de doelen zijn gehaald en kan in overleg worden bijgesteld, als de situatie daarom vraagt. Wij zoeken altijd naar de meest effectieve oplossingen, ook tijdens een behandeltraject. Elk traject sluit af met een eindevaluatie, het cliënttevredenheidsonderzoek. Molendrift gebruikt hiervoor een uitgebreide vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt om ons hulpverleningsaanbod en de organisatie daarvan te verbeteren. Hieronder een korte samenvatting in de vorm van een aantal 'highlights'.
Cliënttevredenheid Overzicht 2021

Enkele quotes uit de onderzoeken:

"Ben zeer onder de indruk van de deskundigheid en ik denk niet dat dat beter kan. Ik vond dat de samenwerking tussen school en Molendrift ook heel goed verliep"

"We zijn zeer tevreden over de behandeling. Heel professioneel, correct en niets is teveel. En het is geweldig om te zien hoe een kind kan groeien"

"Ontzettend bedankt voor de fijne hulp. Erg persoonlijk en maatwerk. Heel veel aan gehad, situatie thuis is weer heel prettig geworden. Onze zoon zit uitstekend in zijn vel. Er zijn geen problemen meer. En als die er wel weer zouden komen, hebben we voldoende tips gehad om daar mee om te gaan. Ook is het een fijn idee dat we met een telefoontje direct op hulp kunnen rekenenen, mocht dat eventueel weer nodig zijn. Super!"

"Jarenlang liep ik tegen mijzelf en mijn primaire reactie aan. Door de behandeling EMDR voel ik me zoveel beter, ik ben rustiger, voel me gelukkiger en kan me weer voldaan voelen. Daarom wil ik Kim bedanken dat ze me heeft geholpen om mijn leven compleet te maken en mij de controle op mijzelf heeft teruggegeven. Bedankt, nu kan ik 100 procent mijzelf zijn."

We zijn trots op de behaalde resultaten en gaan door op de ingeslagen weg.

Expertise

Met 100 behandelend hulpverleners en het ondersteunend personeel helpen we jaarlijks ruim 2500 cliënten. Kwaliteit in hulpverlening staat bij ons voorop. Daarom werken we nauw samen met de universiteit van Groningen en verwante instellingen. Onze programma's zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Wij meten continu de effecten van onze hulp. Deze opgebouwde expertise zorgt ervoor dat we ook oplossingen kunnen bieden bij complexe problemen. Steeds meer cliënten weten ons daarom te vinden. 97% van onze cliënten zegt ons bij anderen aan te raden, als diegene hulp nodig heeft.

Werkzame factoren in hulpverlening

Molendrift is in 1988 opgericht met het doel wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische methoden voor hulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat een aantal factoren beslissend is voor het slagen van een hulptraject. Dat zijn de gekozen methode, de kennis en ervaring van de hulpverlener en de samenwerking met de cliënt en zijn omgeving. Hulp bieden is teamwerk, waarbij cliënt en hulpverlener de doelen van een behandeling gezamenlijk bepalen en vastleggen. De tevredenheid van onze cliënten is een belangrijke graadmeter voor succes.

Hoog opgeleide medewerkers

Onze medewerkers zijn zonder uitzondering hoog opgeleid als wetenschapper én hulpverlener.De meest ervaren krachten ondersteunen de andere medewerkers, waarbij ook het management een belangrijke rol houdt in de uitvoering van de hulpverlening. Organisatie en uitvoering staan op deze manier dicht bij elkaar. Bij Molendrift werken orthopedagogen, psychologen en toegepast psychologen. Verder hebben we GZ-psychologen en orthopedagoog generalisten, drie klinisch psychologen, een basisarts en een kinder- en jeugdpsychiater. Werken bij Molendrift is een bewuste keus. Onze medewerkers zijn trots op hun werk. Vraag hun gerust hoe dat komt.

Registraties en beroepscodes

Onze werkwijze en beroepshouding zijn vastgelegd in een Kwaliteitsstatuut en in een Professioneel statuut. Beide documenten zijn van overheidswege verplicht. De documenten zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland en door hen in een landelijk register.

Kwaliteitsstatuut GGZ Molendrift versie 14 april 2022

Professioneel statuut versie 14 april 2022

Al onze hulpverleners zijn bovendien geregistreerd bij een beroepsvereniging en werken volgens de bijbehorende beroepscodes. Zij vallen daarmee binnen de tuchtrechtelijke instanties van hun beroepsverenigingen. Bij hulpverleners met een BIG registratie is bovendien het medisch tuchtrecht van toepassing. Op de medewerkerpagina’s kunt u zien wat bij wie van toepassing is. De bijbehorende beroepscodes vindt u hier:

NVO: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx
NIP: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
Beroepscode BPSW: https://www.bpsw.nl/professionals/jeugdhulp-en-jeugdzorgwerkers/beroepscode-voor-de-jeugdzorgwerker/
Beroepscode SKJ: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/standaarden/
BIG register: https://www.bigregister.nl/

Keurmerken

Molendrift is Maatstaf-gecertificeerd en beschikt over het Keurmerk Basis GGZ en het Keurmerk Dyslexie. Hierna wordt kort ingegaan op deze certificeringen.

De Maatstaf-norm is de zorgspecifieke vertaling van de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm.

Dit betekent dat na toetsing door onafhankelijke auditors van het CIIO is gebleken dat we ons werk zodanig hebben georganiseerd dat we voldoen aan alle voorwaarden om optimale zorg te leveren:
  • We hebben de zaken intern goed op orde.
  • We stellen de klant principieel centraal.
  • We zijn in staat betrouwbare resultaten te presenteren.
  • We werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Het keurmerk biedt dus een basisgarantie voor kwaliteit.

De onafhankelijke auditors constateerden in 2013 geen enkele afwijking en gaven maar liefst 2 complimenten, uit het onderzoeksverslag d.d. 23 september 2013:

Compliment Beleid – realisatie: De organisatie is in staat om de visie vast te houden en voert acties uit die deze visie ondersteunen. Het management analyseert naar aanleiding van signalen systematisch lopende processen vanuit een prospectieve invalshoek en stuurt vroegtijdig bij.

Compliment Mensen – ontwikkeling: De organisatie stuurt actief op het lerend en ontwikkelend vermogen en gebruikt hiervoor uiteenlopende instrumenten, waaronder werkbegeleiding, contactpersonen, inhoudelijk MT, de orthotheek en samenwerking met de universiteit.

Maar we waren er vooral trots op dat de auditors aangaven niet eerder in de zorg twee complimenten te hebben uitgedeeld. Bovenvermelde complimenten werden herhaald in 2014 en in 2015 werd een derde compliment toegevoegd:

Compliment (Beleid – Realisatie): CIIO constateert dat het management van Molendrift de kernwaarde ‘de cliënt centraal’ in haar eigen beleid en in de samenwerking in de transities door laat klinken en gestalte geeft in het handelen. Medewerkers zijn goed op de hoogte van de visie en strategie van Molendrift en dragen deze succesvol uit in nieuwe samenwerkingsvormen ten gevolge van de transities.

Keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.
Molendrift was in 2009 landelijk een van de eerste intellingen die dit keurmerk verwierf, vanwege het hoge kennisniveau en de ruime ervaring in diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het Keurmerk geeft aan dat al onze dyslexiebehandelaren zijn erkend, geregistreerd en geacccrediteerd door het Kwaliteitsinstituut en dat zij werken volgens het landelijk gehanteerde Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail