Samenwerking met de omgeving
Molendrift is geen eiland in de hulpverlening. In de eerste plaats zien wij onze cliënten als onze belangrijkste partner in de behandeling. In vrijwel alle gevallen betrekken wij ook de belangrijke personen uit de omgeving van een cliënt bij de behadeling. Dit zijn bijvoorbeeld de ouders of een leerkracht. Soms zijn dat hulpverleners van andere instellingen. Wij zien deze niet als concurrenten, maar overleggen samen met de cliënt en betrokken hulpverleners over de vraag hoe de hulp het best kan worden vormgegeven. We spreken af wie wat doet en welke hulpverlener het voortouw neemt.

Vernieuwing in de hulpverlening
Molendrift is altijd op zoek naar manieren waarop de hulp beter, sneller en effectiever kan worden georganiseerd. We werken hierin samen met de universiteit en andere maatschappelijke organisaties, maar bijvoorbeeld ook met innovatieve bedrijven uit de ICT-sector. Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot programma’s als Bereslim.nl en Samen1Plan.nl.
Ook gebruiken we STEP als hulpmiddel bij de indicatiestelling. Dit is een eigen ontwikkeling die borgt dat cliënten de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben, op grond van hun situatie en los van een eventuele psychiatrische diagnose.
We zijn trots op onze doorlopende samenwerking met het ambulatorium van de Rijksuniversiteit Groningen waar we opleiding (meester/gezel) combineren met outreachende zorg en onderzoek. De hulpverlening staat niet stil; Molendrift zeker niet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij Molendrift betekent MVO niet alleen het scheiden van afval en de inkoop van verantwoorde producten. We zien MVO breder dan dat. Wij proberen goed om te gaan met het ons beschikbaar gestelde zorggeld. We proberen clienten te helpen zoals we zelf geholpen zouden willen worden. Onze medewerkers proberen even zorgvuldig met elkaar om te gaan als met clienten. We proberen voortdurend bij te dragen aan verdere verbetering van de zorg, zowel inhoudelijk als in verbetering van het zorgsysteem zodat de zorg efficient en tegen lage overheadkosten kan worden geboden. We minimaliseren grondstoffenverbruik, bijvoorbeeld door weinig te printen en door te kiezen voor een Molendrift mobiele telefoon app op de eigen telefoon van de medewerkers en niet voor een Molendrift mobiel per medewerker. We werken niet met lease auto's maar met Greenwheels abonnementen. We adverteren niet, maar sponsoren wel jeugdsportverenigingen. Verschillende zorggerelateerde vrijwilligersorganisaties mogen gratis gebruik maken van onze gebouwen, zoals bijvoorbeeld Coach for You  (in Groningen) en Stichting Present (in Heerenveen). We zijn actief betrokken. We sponsoren initiatieven als @easegroningen, Stichting Samen1Plan, het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe problemen zowel financieel als in menskracht. In 2020 zorgden we (met hulp van vele donoren) het leveren van laptops en tablets aan ruim 80 clienten; op die manier kon tijdens de Corona de hulpverlening aan hen beeldbellend doorgaan en waren zij bovendien in staat om hun schoolwerk digitaal te kunnen blijven doen. We beschikken over een armoedefonds waarmee we hobbels in de weg van de hulpverlening kunnen wegnemen.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail