'Jongeren aan Zet' is een nieuwe werkwijze die jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs toeleidt naar arbeid en zelfredzaamheid. Het geeft maximaal invulling aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk, zonder de totstandkoming daarvan te onderschatten. De werkwijze zal vanaf februari voor het eerst toegepast worden in de gemeenten Oldambt en Bellingwedde.

Kern van de aanpak is dat jongeren, hun ouders, scholen en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor de route naar de arbeidsmarkt. Vroegtijdig wordt met de jongere gesproken over diens toekomstplan, waarbij ouders en school betrokken worden, net als stage-bieders en potentiële werkgevers. Belemmeringen door problemen op andere levensdomeinen worden zoveel als mogelijk weggenomen door derden te betrekken (denk aan hulpverleners of sociaal netwerk). De toekomstplannen worden opgesteld in Samen1Plan en de Samen1plan methodiek is de basis onder de gezamenlijke realisatie van het plan.

De jongeren en ouders zelf worden eigenaar van het plan en het traject. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • alle jongeren hebben een ontwikkelwens, zijn kundig en weten het beste wat bij hen past. 
  • zelfvertrouwen van de jongeren en vertrouwen van de ouders in het kunnen van de jongeren zijn doorslaggevend
  • sommige jongeren hebben hierbij tijdelijk extra ondersteuning nodig
  • sturende rol van de school op uitstroomresultaat passend bij de ontwikkelwens
  • maatwerkoplossingen om belemmeringen weg te nemen zijn essentieel (probleemsituatie thuis, gedragsproblematiek, sociale problematiek,  licht verstandelijke beperking etc.).

Zonder intrinsieke motivatie van de jongere en netwerk namelijk géén succes. Dit vraagt nieuwe vaardigheden en attitude van hulpverleners. Jongeren Aan Zet geeft het begrip ‘naast de ander staan’ daadwerkelijk betekenis en biedt concrete handvatten voor de uitvoerende professionals en de inzet van vrijwilligers. Eigen kracht zal niet altijd voorhanden zijn m.b.t. ontwikkelingsniveau of bij beperkingen op meerdere levensgebieden. Dan zullen keuzes en beslissingen worden voorgelegd om tot  gezamenlijke besluit te komen met de jongere en zijn/haar omgeving.

Jongeren Aan Zet wordt gezamenlijk vormgegeven door MEE, Molendrift en Subrosa en begeleid door CMOSTAMM. In 1,5 jaar worden op deze wijze 30 jongeren begeleid uit de gemeenten Oldambt en Bellingwedde, waarna de methodiek aan het brede werkveld wordt overgedragen.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail