Een groot aantal zorgorganisaties, waaronder Molendrift, zet samen de schouders onder een betere sucidepreventie in de gemeente Groningen. Andere deelnemers zijn Accare, WIJ Groningen, GGD Groningen, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01,

Leger des Heils, Noorderpoort, Stichting MJD/(Jimmy’s), Lentis-Jonx, OCRN, Elker/Het Poortje, huisartsen en Gemeente Groningen. Zij zetten gezamenlijk in op een betere herkenning van signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren en handvatten om daarna adequaat en efficiënt te handelen. Hiertoe werd een stappenplan en handleiding Suïcidepreventie ontwikkeld die nu gezamenlijk breed in het werkveld wordt ingevoerd.

Dit is van belang omdat suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken is bij jongeren. Het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar schommelt tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. In de provincie Groningen ligt het aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde. Gezien het belang van preventie van suïcide onder jongeren en de betrokkenheid van de vele partners is de totstandkoming van het stappenplan en de handleiding een belangrijke mijlpaal. Het stappenplan wordt ingezet bij vermoedens van suïcidaal gedrag en geeft de professionals een instrument in handen om suïcidaal gedrag sneller te herkennen en adequater en efficiënter te handelen.

De gemeente Groningen is één van de zes landelijke proeftuinen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarbij deelnemers binnen en buiten de zorg in lokale netwerken werken aan veilige en efficiënte suïcidepreventie.

Zorgorganisaties en scholen suicide z

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail