Veel ervaring
Molendrift heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van dyslexie. Onze aanpak kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met ouders en school en is succesvol. Molendrift ontving in 2009 zelfs als één van de eerste instellingen in Nederland het Keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Voorwaarden
Ouders komen in aanmerking voor een vergoeding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie bij hun kind als:

  1. Het kind woonachtig is in de provincie Groningen èn
  2. na een traject van extra hulp bij het leren lezen en spellen binnen het basisonderwijs het kind desondanks nog steeds ernstige lees- en spellingproblemen heeft èn
  3. er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie èn
  4. het kind geen andere (leer)stoornissen heeft èn
  5. in 2023 het kind 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud is èn
  6. het traject van de diagnosestelling is gestart voordat het kind in 2023 de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt.

Om u te helpen bij deze beoordeling hebben wij voor u een vergoedingswijzer opgesteld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Niet woonachtig in de provincie Groningen?
Molendrift is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en voldoet aan de kwaliteitscriteria en richtlijnen die het NKD stelt. Hierdoor wordt de door Molendrift geboden dyslexiezorg 100% vergoed door de Groninger gemeenten. De Friese en de Drentse gemeenten hebben de vergoedingen echter zo ver naar beneden bijgesteld dat niet aan de kwaliteitseisen gesteld door het NKD kan worden voldaan. Daarom hebben wij besloten geen dyslexiehulp meer te bieden aan inwoners van Drenthe en Friesland. Dat wil zeggen, wij kunnen de hulp wel bieden maar u zult deze dan zelf moeten betalen. 

De rol van de school
Wanneer ouders hun kind willen aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, is het nodig dat de school een leerlingdossier aanlevert. Om u daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij voor u een format voor dit leerlingdossier opgesteld. Het format vindt u onderaan deze pagina.

Let op: in de huidige normering van Citotoetsen worden steeds vaker I t/m V-scores gehanteerd. Om correct te kunnen screenen, zijn wij genoodzaakt de ruwe scores om te zetten in A t/m E-scores. Bij deze omzetting kan het zijn dat een IV- of V-score niet automatisch leidt tot een en D- of E-score. De leerling zal in dat geval niet worden toegelaten tot de regeling. Indien mogelijk, verzoeken wij u daarom de uitdraai van het leerlingvolgsysteem in A t/m E-scores aan te leveren.

Vragen?
De dyslexievergoedingsregeling roept in sommige situaties vragen op. Om kinderen niet ten onrechte van deze regeling uit te sluiten, denken we graag met u mee. We zullen daarom nooit zomaar een aanmelding afwijzen als uw gegevens niet volledig zijn of als deze gegevens in een 'grijs gebied' blijken te vallen. Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen, neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk informeren wij u ook graag over onze mogelijkheden van dyslexiehulp aan kinderen die buiten de regeling vallen.

naar aanmeldingsformulier

pdf Vergoedingswijzer Dyslexie 2023 (211 KB)

pdf Bijlage Dyslexievergoedingsregeling 2023 (185 KB)

pdf Format Leerlingdossier Dyslexie 2022 (814 KB)

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail